SZARADZIARSKI KONKURS LIGOWY 2009/2010

Miejskie Centrum Kultury
wspólnie z działającym u nas
Skarżyskim  Klubem  Szaradzistów  „ANAGRAM”
proponuje pasjonatom układania
zadań szaradziarskich  udział
w  Szaradziarskim Konkursie Ligowym
2009/2010
           

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
 
   SZARADZIARSKI KONKURS LIGOWY

REGULAMIN  ligi 2009/2010

1/ Korespondencyjną ligę szaradziarską w konkurencji drużynowej  /dla klubów

i zespołów/ oraz w konkurencji indywidualnej /dla autorów indywidualnych/ prowadzi Skarżyski Klub Szaradzistów „Anagram” wraz z Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej kod 26-110, ul. Słowackiego 25.

2/ Udział w rozgrywkach mogą brać udział kluby zrzeszone w Federacji Klubów Szaradzistów w Toruniu oraz zespoły składające się minimum z dwóch szaradzistów niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie szaradzistów, a zorganizowanych w celu wspólnego opracowywania zadań i uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych ligi szaradziarskiej. Udział w konkurencji drużynowej nie wyklucza możliwości brania udziału w rozgrywkach indywidualnych. Do  konkurencji indywidualnej będą przyjęci wszyscy szaradziści zrzeszeni w klubach jak również i niezrzeszeni,  którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w tych rozgrywkach.

3/ Sezon rozgrywkowy ustala się na sześć  miesięcznych rund od września danego roku do lutego roku następnego.

4/ Rozgrywki  będą prowadzone  w dwóch grupach – jedna - w konkurencji klubowej – druga - w konkurencji indywidualnej.

5/ W konkurencji drużynowej  pierwsze trzy kluby otrzymają  dyplomy, a zwycięzca dodatkowo otrzyma puchar. W  konkurencji indywidualnej dla trzech pierwszych uczestników przewidujemy puchary i  dyplomy.

6/ Zadania konkursowe należy pobierać ze strony internetowej MCK Skarżysko z zakładki  „Konkursy – Turnieje” – potem kliknąć – „ Konkursy Szaradziarskie” – a dalej należy już  pobrać to, co kogo interesuje.

7/ Opracowane zadania konkursowe należy przesyłać pocztą  e-mailową lub faksem.

8/ Do rozgrywek ligi szaradziarskiej dopuszcza się Wielki Słownik Ortograficzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, wydanie drugie z 2006 i 2008 roku zawierające 140 tysięcy słów.  Redaktor  naukowy – prof. Edward Polański.

9/ Wyrazy używane przy opracowywaniu zadań muszą być rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej /gdy wyraz nie posiada liczby pojedynczej/, nazwy geograficzne, imiona, nazwiska i skrótowce, które podane są w w/wym. słowniku drukiem tłustym.     

10/ Dopuszcza się używanie w zadaniach turniejowych:

- wyrazów pisanych w WSO PWN z łącznikiem  /np. baba-jaga, big-beat/, z apostrofem /np. O’Kelly/, wyrazów pisanych z wykrzyknikiem /np. CorelDRAW!/, ale w diagramie pomija się znaki nieliterowe.

- skrótowców pisanych jednym ciągiem i tylko wielkimi literami, odmienne albo z dopiskiem „ndm” / np. NATO,  OIRT, PKS, RPP, SMS, ZRA /.

-  w wypadku gdyby nawet WSO PWN miał dwa homonimowe wyrazy /np. ananas/, lub pisane byłyby wielką i  małą literą /np. Opel-opel, Mitra-mitra/-  to dany wyraz w krzyżówce można użyć tylko jeden raz.

- w przypadku dwóch wytłuszczonych wyrazów powiązanych odsyłaczem  „zob” /zobacz/ lub spójnikiem „a” /albo/ możemy użyć tylko jednego z nich /np. awatar albo awatara/.

- dopuszcza się używanie wyrazów oraz skrótów pisanych tylko małymi literami – odmiennych albo przy których widnieje dopisek „ndm” /np. allegro, odium, mgr, zca/.

- w zadaniach wolno używać gerundiów, czyli form rzeczowników odczasownikowych zakończonych na – „cie” lub – „nie”, np. obmycie, obmywanie – nawet jeżeli WSO PWN tej formy nie notuje. Wówczas warunkiem uznania rzeczownika za prawidłowy jest występowanie w słowniku formy bezokolicznika, a zatem – obmyć, obmywać.

Dopuszcza się jedynie rzeczowniki pochodzące od bezokoliczników niezwrotnych, czyli występujących bez zaimka – „się”. Stąd nie można np. użyć wyrazu – kajanie, ponieważ WSO PWN notuje formę zwrotną – kajać się.

Podstawę do sprawdzania poprawności gramatycznej tworzonych gerundiów stanowi „Uniwersalny słownik języka polskiego” T. 1-6, wydanie I PWN 2003, Redaktor  naukowy prof. Stanisław Dubisz.

- stosować w jednym zadaniu wyrazy pochodne np. Rumun, Rumunia, Rumunka,  które obejmuje WSO PWN.

- stosować wyrazy z literami niewystępującymi w polskim alfabecie – tylko w wypadku gdy dana litera krzyżuje się z innym wyrazem o takiej samej literze albo litera taka będzie występowała w polu nie krzyżującym się.

11/ Nie można natomiast stosować w zadaniach turniejowych:

- wyrazów z dopiskiem „tylko w wyrażeniu” np. wid  /ani widu, ani słychu/.

- skrótów pisanych małymi literami obok których niedopisano  „ndm” np. dam, dst,  sec, tzn.

- skrótowców pisanych łącznie wielkimi i małymi literami np. COr, DSzW, MOŚZNiL, Mdr.

- haseł co najmniej dwuwyrazowych  np., ars nova, PKO BP,  Mr Magoo, turkuć podjadek,  Kana Galilejska.

Z hasła – turkuć podjadek – można użyć słowa – podjadek – które występuje w WSO PWN jako osobne hasło.

- wyrazów, przy których w "Słowniku Uniwersalnym" wymienionym w pkt 12 niniejszego regulaminu istnieje dopisek: "w użyciu rzecz".

12/ W innych przypadkach podstawę do sprawdzenia zadania czy dany wyraz jest rzeczownikiem stanowi:

- Uniwersalny słownik języka polskiego Redaktor naukowy prof. Stanisław Dubisz Wydawnictwo PWN T. 1-6 Wydanie I z 2003 r.

13/ W zadaniu może być użyty wyraz spoza  WSO PWN 2006 i 2008 omówionego w pkt 8 regulaminu, ale wówczas należy podać źródło z jakiego korzystał autor. Zadanie nie zostanie zdyskwalifikowane. Jednakże w takim przypadku za użycie wyrazu niezgodnie z regulaminem

od sumy punktów za opracowanie zadania odlicza się punkty minusowe 

-  za jeden wyraz – 5 punktów

-  za dwa wyrazy – 10 punktów

-  za trzy i więcej wyrazów – za zadanie zalicza się na 0 /zero/ punktów.

14/ Uczestnik rozgrywek ligi szaradziarskiej w wypadku nie nadesłania zadania konkursowego

w obowiązującym terminie otrzymuje 0 /zero/ punktów.

Nie przysłanie trzech kolejnych zadań eliminuje go z rozgrywek ligi szaradziarskiej.

15/ Za ułożenie zadania uczestnik ligi otrzymuje liczbę punktów określonych w zadaniu. Punkty

te zostaną przeliczone na punkty unifikacyjne wg wzoru: P=(u/m)100. Gdzie P - liczba punktów unifikacyjnych,  u – wynik punktowy uczestnika za dane zadanie, m – maksymalny wynik uzyskany za to zadanie konkursowe. Ułamki dziesiętne zaokrągla się na drugim miejscu po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi.

16/ Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez organizatorów rozgrywek.

Skarżysko-Kamienna, maj 2009                            

Miejskie Centrum Kultury Skarżysko-Kamienna

Skarżyski Klub Szaradzistów „Anagram” 

 

UWAGA! W sierpniu 2009 r. wprowadzono do regulaminu ligi zmiany do pkt 11 i 15. Prosimy o zapoznanie się z tymi zmianami.

 

Adres

Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa

ul. Słowackiego 25,
26-110 Skarżysko-Kamienna

dyr. mgr Katarzyna Michnowska-Małek

Informacje kontaktowe

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 (41) 25 31 482

Fax: +48 (41) 25 31 482 wew. 140

Portale społecznościowe